Pos. Nick Score
1 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
2 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
3 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
4 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
5 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
6 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
7 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
8 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
9 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999
10 IOUSTINA POUTANA 99.999.999.999